Universitat Rovira i Virgili

Titulacions oficials

El treball de la URV per establir un nou mapa de titulacions oficials de grau i de màster adaptat a la nova estructura de títols derivada del procés d'adaptació a l'EEES ha culminat, a la Facultat d'Infermeria, amb la verificació i autorització de dues titulacions: el grau en Infermeria i el màster en Investigació en Ciències de la Infermeria.

Grau en Infermeria (2016)

[Memòria] [RUCT]

[Coneix la Qualitat] [Informe d'avaluació]

Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria

[Memòria] [RUCT]

[Coneix la Qualitat] [Informe d'avaluació]


  •  
    Resultats inserció laboral AQU

    ► Grau en Infermeria        [dades] [satisfacció]

    ► Màster universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria     [dades