Universitat Rovira i Virgili

Garantia de la Qualitat

La URV ha elaborat un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) genèric per a tots els centres de la Universitat, basat en el cicle de millora continua (planificar, fer, avaluar, actuar en conseqüència i retre comptes). Tot i que aquest sistema és únic, cada centre l'ha particularitzat.

La Facultat d'Infermeria es va comprometre a impulsar i donar suport explícit a l'adaptació de la Facultat al model de garantia de la qualitat docent de la URV, així com a la seva implementació i millora continua. Ha dissenyat i aprovat el Manual de Qualitat del Centre, on es defineixen i documenten els processos que conformen el seu sistema de garantia interna de la qualitat.

La Facultat d'Infermeria ha elaborat la seva pròpia política de qualitat, com a mostra del seu compromís amb la qualitat dels serveis que ofereix als seus estudiants, al personal docent i investigador i al personal d'administració i serveis vinculat al centre.